Bootstrap Icons

Pravna pomoć


Stupanjem na snagu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13), uspostavljen je cjelovit sustav pružanja besplatne pravne pomoći svim građanima pri rješavanju njihovih pravnih pitanja. Institut besplatne pravne pomoći stvoren je s ciljem da se građanima olakša pristup sudu i drugim tijelima koja odlučuju o pravima i obvezama hrvatskih državljana i stranaca na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska pod uvjetom da građani iz objektivnih razloga nisu u stanju ostvariti to pravo bez ugrožavanja vlastitog uzdržavanja odnosno uzdržavanja članova svojeg kućanstva.Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi, ovlaštene udruge i pravne klinike. Uredi su ovlašteni u pružanju primarne pravne pomoći davati opće pravne informacije, pravne savjete i sastavljati podneske.
Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

 

Naš posao pružanja primarne pravne pomoći je upućivanje građana u osnovna prava i načine ostvarivanja njihove zaštite bez pokretanja postupaka pred tijelima sudbene i druge državne vlasti. Kako bi se primarna pravna pomoć osigurala širem krugu korisnika, pojednostavljen je postupak njezinog odobravanja na način da se postupak pokreće izravnim obraćanjem pružateljima pravne pomoći (HDPE). U odnosu na važeći Zakon, primarna pravna pomoć pruža se bez donošenja rješenja ako su ispunjenje zakonske pretpostavke. Pružatelji primarne pravne pomoći sami provjeravaju ispunjavaju li podnositelji zahtjeva zakonske uvjete za ostvarenje prava na pravnu pomoć.

Pokretanje postupka ostvarivanja pravne pomoći:
Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokrećete izravnim obraćanjem HDPE.

Korisnici pravne pomoći u smislu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći su:


hrvatski državljani, dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu,
stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranci na stalnom boravku,
stranci pod privremenom zaštitom,
stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili napuštanju Republike Hrvatske,
tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

 

Odobravanje pravne pomoći odnosi se na potpuno ili djelomično osiguravanje plaćanja troškova pravne pomoći ovisno o imovinskom stanju podnositelja zahtjeva. Naime, predviđena je mogućnost da korisnik pravne pomoći, zavisno od svojih materijalnih prilika, sudjeluje u troškovima postupka u određenom postotku.


Korisnici pravne pomoći imaju pravo na oslobođenje od troškova (potpuno ili djelomično u slučaju odobrene sekundarne pravne pomoći):

 

oslobođenje od plaćanja troškova uređeno je i Pravilnikom o oslobađanju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga koji navodi da javni bilježnik može osloboditi stranku od plaćanja javnobilježničke nagrade i troškova ako se radi o socijalno ugroženoj osobi te žrtvama i invalidima domovinskog rata.
oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka obuhvaća oslobođenje od polaganja predujma troškova svjedoka, tumača, vještaka, uviđaja i sudskih oglasa.
oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

 

vrh stranice